Reklamní akce „Soutěž o produkty Maybelline New York s Monikou Bagárovou“– Česká republika

1. Pravidla soutěže

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „Soutěž o produkty Maybelline New York s Monikou Bagárovou“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

Organizátorem soutěže je

Zaraguza CZ s.r.o.,

se sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1,

IČ: 24212491,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 189137

(dále jen „Organizátor”)

Pořadatelem soutěže je

L'ORÉAL Česká republika s.r.o.,

 se sídlem Plzeňská 213/11, 15000, Praha 5,

IČ: 60491850,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 27731

(dále jen „Pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 14. 12. 2017 do 4. 1. 2018 na území České republiky (dále jen „doba konání Soutěže“ a „místo konání Soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let (za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den svého zapojení do Soutěže) s doručovací adresou na území České republiky, která je plně svéprávná, není zaměstnancem Pořadatele nebo Organizátora nebo na Soutěži spolupracujících agentur, společností a osob jim blízkých, tj. osob tvořících domácnost a osob blízkých ve smyslu § 22 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící“).

3.2 Principem Soutěže je kreativně odpovědět na soutěžní otázku vztahující se k Youtube videu „Make-up in the City w/Monika Bagárová: Slavnostní Look (Epizoda 12)“. Úkolem soutěžících je kreativně odpovědět na otázku, „Která epizoda Make up in the City se vám líbila nejvíce a proč.”

3.3 Soutěžící se do Soutěže zapojí tím, že vstoupí na Youtube video, odebírá Youtube kanál Maybelline CZ/SK a odpoví na soutěžní otázku, tímto se řádně zaregistruje.

 

3.4 Pokud Soutěžící nesplní třeba i jen jednu podmínku podle článku 3.3, nemá nárok na Výhru.

 

3.5 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností:

 a. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou;

 b. Každý Soutěžící může získat pouze jednu Výhru;

3.6 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

 

4.  Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce

4.1 Výherci budou určeni podle následujícího klíče:

 a. Monika Bagárová vybere padesát (50) Soutěžících s nejkreativnějšími komentáři do 4.1.2018.

4.2 Hlavní výhra v této soutěži je produkt značky Maybelline (dále jen „Výhra“). Celkový počet Hlavních výher je padesát (50). 

4.3 Pořadatel vyhlásí Výherce vždy po naplnění soutěžních podmínek  a oznámí jim získání Výhry prostřednictvím komentáře pod výherním příspěvkem. Pořadatel dále požádá výherce, aby mu poslal do deseti (10) pracovních dní níže uvedené  kontaktní údaje do soukromé zprávy na Youtube stránce Maybelline CZ/SK: jméno a příjmení,  adresu trvalého bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

4.4 Pokud se Pořadatel s Výhercem nedohodne jinak, zašle Výherci Výhru nejpozději do 11.2.2018 na adresu, kterou je Výherce spolu se svým jménem a příjmením povinen oznámit Pořadateli do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení o získání Výhry. V případě, že Výherce neoznámí Pořadateli své kontaktní údaje pro doručování  ve lhůtě podle předchozí věty, bude ze Soutěže vyloučen a Pořadatel mu Výhru neposkytne. Uvedené se přiměřeně aplikuje také ve vztahu k Náhradníkovi určenému podle článku 4.7 těchto Pravidel Soutěže.

 

4.5 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího ze Soutěže a Výhru neposkytne v případě, že:

 a. Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil jakéhokoli podvodného jednání v Soutěži;

 b. Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil zneužití Pravidel Soutěže nebo jednal v rozporu s dobrými mravy;

 c. Soutěžící splnil podmínky podle těchto Pravidel Soutěže lstivým jednáním, resp. jednáním, které by bylo možno označit za podvodné.

 

4.6 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v Soutěži, jakož i pro získání Výher v Soutěži. Výhru nezíská Soutěžící, který nesplní buď jen okrajově, nebo částečně stanovené podmínky pro získání Výhry.

4.7 Pokud Výherce určený podle článku 4.1 bude z jakéhokoli důvodu ze Soutěže vyloučen nebo nepotvrdí zájem o Výhru ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o získání Výhry Pořadatelem, Výhra náleží náhradníkovi, který se umístil jako další v pořadí za podmínky, že mu již dle článku 4.1 nevznikl nárok na jinou Výhru (dále jen „Náhradník“).

4.8 V případě, že i Náhradník bude z jakéhokoli důvodu ze Soutěže vyloučen nebo nepotvrdí zájem o Výhru ve lhůtě podle bodu 4.7 tohoto článku Pravidel Soutěže, nebo již získal jinou Výhru, Výhra náleží dalšímu Soutěžící v pořadí za podmínky, že mu již dle článku 4.1 nevznikl nárok na jinou Výhru.

4.9 Účastí v Soutěži každý Soutěžící Soutěže souhlasí, že v případě získání Výhry v této Soutěži je Pořadatel oprávněn použít jeho jméno a příjmení, pro marketingové účely Pořadatele bez nároku Výherce na jakékoli protiplnění, přičemž Soutěžící Soutěže v případě získání Výhry v této Soutěži souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na internetových stránkách propagujících činnost/produkty/služby Pořadatele a dále na sociální síti Facebook v rámci propagace činnosti/služeb Pořadatele. Soutěžící uděluje souhlas podle tohoto článku na dobu neurčitou.

4.10 Osoby, které udělily svůj souhlas podle článku 4.9, jsou oprávněny kdykoli tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu se musí uskutečnit písemným oznámením doručeným Pořadatelovi. Odvolání je účinné od prvního pracovního dne bezprostředně následujícího po dni, ve kterém bylo odvolání souhlasu doručeno Pořadateli.

5. Předání výher výhercům

5.1. Pokud se Pořadatel s Výhercem nedohodne jinak, zašle Výherci Výhru nejpozději do 11.2. 2018 na adresu, kterou je Výherce spolu se svým jménem a příjmením povinen oznámit Pořadateli do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení o získání Výhry. V případě, že Výherce neoznámí Pořadateli své kontaktní údaje pro doručování  ve lhůtě podle předchozí věty, bude ze Soutěže vyloučen a Pořadatel mu Výhru neposkytne. Uvedené se přiměřeně aplikuje také ve vztahu k Náhradníkovi určenému podle článku 4.7 těchto Pravidel Soutěže.

5.2. O předání výhry bude sepsán protokol, který je výherce povinen stvrdit svým podpisem. V protokolu bude vždy uvedeno jméno a příjmení a adresa výherce.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2 Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech se řídí právními předpisy České republiky.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.

6.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6.5 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele soutěže nebo Organizátora spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.

6.6 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registraci a v případě výhry též údajů o této výhře a její hodnotě, adrese výherce, na kterou má být výhra doručena, obrazových či audiovizuálních záznamů výherce, které Pořadatel získá od soutěžícího v průběhu nebo po skončení soutěže (dále jen „osobní údaje“) Pořadatelem jakožto správcem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor soutěže, pro účely pořádání této soutěže a v případě výhry soutěžícího pro účely správy daní a zveřejnění výsledků soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele nebo Organizátora, a to na dobu jednoho roku od ukončení soutěže a vypořádání nároků ze soutěže. Rovněž souhlasí s použitím osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa (včetně kontaktní e-mailové adresy) pro účely nabízení obchodu nebo služeb, pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s jejich předáváním osobám propojeným s Pořadatelem pro účely uvedené v této větě výše, a to na dobu 5 let od ukončení této soutěže.

6.7 Osobní údaje budou zpracovávány automaticky v elektronické podobě. Soutěžící dále bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele, jakéhokoli budoucího správce nebo Organizátora odvolat (v případě odvolání souhlasu se zpracováním budou příslušné osobní údaje vymazány nebo jinak zlikvidovány), že má právo přístupu ke svým osobním údajům (včetně informací o rozsahu a účelu jejich zpracovávání a veškerých dostupných informací o jejich zdroji) a právo na opravu těchto údajů, doplnění, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, může soutěžící žádat Pořadatele, jakéhokoli budoucího správce nebo Organizátora o vysvětlení a neprodlené odstranění závadného stavu, případně se může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.8  Výherci udělují okamžikem odeslání fotografií či jiných děl dle zákona Pořadateli bezplatný souhlas s jejich užitím pro všechny účely, pro které byly vytvořeny, zejména pro obchodní a marketingové účely Pořadateli, a to bez časového a místního omezení.

6.9 Organizátor prohlašuje, že společnost provozující Youtube je zcela osvobozena od jakýchkoli závazků, které by pro ni mohly vyplývat z této Soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována společností provozující YouTube a nijak s ní nesouvisí.

6.10 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto Soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.

V Praze dne: 9. 11. 2017

L'ORÉAL Česká republika s.r.o.